Verksamhet

header_vart_uppdrag

Ägardirektiv/övergripande mål för Staffanstorps Kommunfastigheter AB

a)    ha som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter

eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar

b)    förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler

c)    sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter

d)    ha en väl utvecklad organisation med kapacitet att utveckla projekt enligt a och b ovan

e)    äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elförbrukning

f)     ta miljömässig hänsyn i alla beslut, båda avseende nyproduktion och befintligt bestånd

 

Ägardirektiv/övergripande mål Staffanstorps Hus AB

a)    i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Staffanstorps kommun

genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter

b)    ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och befintligt bestånd

c)    äga och förvalta vindkraftverk